Loading…
Back To Schedule
Monday, April 9 • 3:10pm - 3:50pm
China's Top Fintech Companies and How they Lead Innovation
China's Top Fintech Companies and How they Lead Innovation

  • Ni Shuyin, Kuainiu Group
  • Joseph Wang, China Rapid Finance
  • Cao Yang, Yirendai
  • Zhou Xinmin, Hexindai
  • Moderator: Professor Ben Shenglin, Zhejiang University

Monday April 9, 2018 3:10pm - 3:50pm PDT
⑨ International Fintech